ultra.Uptime

WZÓR UMOWY PARTNERSKIEJ

Umowa zawarta w dniu <data zawarcia umowy> w Łodzi pomiędzy:
<Twoje dane>, zwanym dalej Partnerem a

<nasze dane>

Przedmiot umowy
W ramach niniejszej umowy Partner, wykorzystując własne środki i zasoby, pozyskuje klientów na usługi hostingowe świadczone przez firmę Done pod marką Ultra (wykaz usług dostępny jest na stronie www.ultra.pl) oraz rozpowszechnia i promuje te usługi

§1
1.Partner otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25% kwoty netto zapłaconej za usługę przez pozyskanego klienta

2.Prowizja dotyczy usług aktywowanych automatycznie, poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.ultra.pl

3.Partner otrzymuje identyfikator (nazwa/login Twojego ultra.Konta) Identyfikatorem partnera jest nazwa (login) jego ultra.Konta

4.Warunkiem naliczenia prowizji jest podanie identyfikatora Partnera w formularzu rejestracji usługi, w polu "Nazwa pośrednika"

5.Wynagrodzenie jest płatne w ciągu 14 dni od przedłożenia przez Partnera faktury vat (osoby prowadzące dział. gosp.) lub rachunku (osoby nie prowadzące dział. gosp.)

6.Jeżeli Partner nie prowadzi dzialalności gospodarczej wówczas do rozliczenia z nim stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umowy zlecenia

7.Prowizja będzie wypłacana w PLN, przelewem na konto bankowe Partnera

8.Partner zobowiązany jest do uiszczania, z tytułu otrzymanego wynagrodzenia prowizyjnego, wszelkich opłat oraz podatków i należności wobec Skarbu Państwa, chyba że obowiązek ten z mocy samego prawa obciąża firmę DONE jako płatnika. W takim przypadku należna do wypłaty prowizja zostanie pomniejszona o zapłacone przez firmę DONE podatki i inne opłaty, na co Partner niniejszym wyraża zgodę

§2
Firma Done w czasie trwania umowy zobowiązuje się do:

1.Świadczenia usług hostingowych oraz pomocy technicznej na rzecz klientów pozyskanych przez Partnera

2.Terminowej zapłaty prowizji należnej Partnerowi

3.Udostępniania Partnerowi, poprzez Panel Obsługi Konta na stronie www.ultra.pl informacji o usługach aktywowanych za jego pośrednictwem

4.Dostarczania Partnerowi wszelkich informacji związanych z programem UltraPartner

5.Udostępniania Partnerowi materiałów promocyjnych

§3
Partner w czasie trwania umowy:

1.Korzysta nieodpłatnie z UltraKonta: nazwa@ultra.pl

2.Poprzez Panel Obsługi Klienta ma stały dostęp do informacji dotyczących pozyskanych klientów

3.Nie jest uprawniony do zawierania umów z klientami na świadczenie usług internetowych ani do pobierania jakichkolwiek opłat bądź oświadczeń dotyczących umów pomiędzy klientem a firmą Done

4.Nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz klienta usług pomocy technicznej

5.Nie może wykorzystywać przyznanego mu adresu e-mail do celów niezgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego

6.Nie może przenosic praw i obowiazków wynikających z Umowy Partnerskiej na osoby trzecie

7.Zobowiazuje się informować firmę Done o wszelkich zmianach danych adresowych, numerów kont bankowych lub innych danych dotyczących umowy

§4

1.Wszystkie dane, dotyczące Partnera, zawarte w niniejszj umowie są kompletne i zgodne z prawdą

2.W przypadku stwierdzenia braków firma Done zastrzega sobie prawo do zablokowania ultra.Konta oraz wstrzymania wypłaty prowizji do czasu uzupełnienia lub poprawienia danych przez Partnera

§5

1.Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony

2.Umowa zostaje samoczynnie rozwiązana, jeżeli Partner nie pozyska przynajmniej jednego klienta w ciągu 3 miesięcy

3.Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

4.W razie niedotrzymania przez Partnera warunków umowy lub złamania obowiązujacych przepisów prawa, firma Done zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym

5.Z chwilą rozwiązania umowy ultra.Konto Partnera zostaje skasowane

§6

Preferowaną formą kontaktu między firmą DONE a Partnerem jest poczta elektroniczna e-mail lub telefon

§7

Partner wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.nr.133 poz.833 z późn. zmianami)

§8

1.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych

login
hasło


ultra.Server
to 
pakiet, w którym znajdziesz wszystko co potrzebne do zaistnienia firmy w Internecie.
Więcej informacji... 
Rejestruj...

Kolokacja już od 199zł!
specjalna oferta dla bardziej wymagających klientów. Skorzystaj!
Więcej informacji...

Zostań Partnerem!
zarabiaj pieniądze dzięki stałej współpracy partnerskiej z Ultra.pl!
Więcej informacji... 
Do Webmasterów... 

50% TANIEJ!
niedawno założyłeś firmę? Płać mniej!
promocja StartUp