ultra.Uptime

Aktualności


» 03.11.2006 Jeszcze jedno uderzenie w spam
Wykorzystujemy greylisting, aby jesze skuteczniej filtrowa? niechciane wiadomo?ci zanim dotr? do Pa?stwa skrzynek.

Skok na górę strony

» 10.10.2006 Walka ze spamem
W celu polepszenia odrzucania niechcianych wiadomo?ci zmienili?my system antyspamowy na serwerze. Obecnie wykorzystujemy system Spamassassin mamy ju? pierwsze dni testów potwiedzimy wysok? skuteczno?? tego narz?dzia.

Skok na górę strony

» 03.04.2006 POK - dodatkowe opcje
Uaktywnili?my now? opcj? "Autoresponder" dzi?ki niej mog? Pa?stwo samodzielnie ustala? tre?? autorespondera bezpo?rednio z Panela Obs?ugi Konata. Dodatkowo w menu POK pojawi?a si? opcja "Statystyki" - przenosz?ca do pe?nych statystyk strony www.

Skok na górę strony

» 23.02.2006 POK wspiera FireFox'a
Panel Obs?ugui Konta zosta? przetestowany i dostosowany do podbijaj?cej w??anie rynek nowej przegl?darki FireFox.

Skok na górę strony

» 11.01.2005 Nowy POK ju? aktywny
Nowy Panel Obs?ugi Konta ju? aktywny. Dzi?ki wprowadzonymi przez nas innowacjami b?dziecie teraz Pa?stwo mogli w du?o ?atwiejszy sposób zarz?dza? kontem, a ponadto korzysta? z nowych us?ug.

Skok na górę strony

» 08.10.2004 Promocja!!! Kolokacja ju? za 99z?
Uprzejmie informujemy, ?e od 08.10.2004 zmieniona zosta?a oferta zwi?zana z kolokacj? serwerów. Us?uga ta jest dost?pna juz od 99z? za miesi?c. Umie?cili?my równie? przyk?adow? ofert? dla serwerów dedykowanych. szczegó?y...

Skok na górę strony

» 06.10.2004 Nowy Panel Obs?ugi Konta
W zwi?zku z wprowadzonymi zamianami dotycz?cymi naszych us?ug (ultra.Konto i ultra.Serwer) w najbli?szym czasie b?dzie dost?pny nowy, ulepszony i bardziej przyjazny Panel Obs?ugi Konta. Prace jeszcze trwaj?.

Skok na górę strony

» 04.10.2004 Nowy ultra.Serwer
Mi?o nam poinformowa? Pa?stwa, ?e od dzi? dost?pny jest w naszej ofercie nowy ultra.Serwer o pojemno?ci 200MB przeznaczonej na serwis WWW i poczt?. szczegó?y...

Skok na górę strony

» 04.10.2004 Zmiany w ultra.Koncie
Informujemy, ?e w zwi?zku z uaktualnieniem naszej oferty zwi?kszyli?my pojemno?? ultra.Konta .Od dzi? pojemno?? wynosi 50MB, a nie jak dotychczas 20MB. Jednocze?nie dodali?my nowe us?ugi rozbudowuj?ce funkcjonalno?? Pa?stwa kont pocztowych (autoresponder, przekierowanie poczty oraz filtr antyspamowy). szczegó?y...

Skok na górę strony

» 04.04.2004 Obci??enie ??cza
Naszych obecnych i przysz?ych klientów spieszymy poinformowa?, ?e na bie??co monitorujemy zaj?to?? ??cza i wci?? zachowana jest rezerwa do pe?nego obci??enia. Wykres obci??enia ??cza udost?pnimy niebawem.

Skok na górę strony

» 07.03.2004 Antywirus
Modernizacja oprogramowania antywirusowego.

Skok na górę strony

» 01.07.2003 Obci??enie serwera
Jak wynika z prowadzonych statystyk, obci??enie systemu serwera Ultra.pl jest s?abe a wykorzystanie mocy obliczeniowej wynios?o max 17%. Tak wi?c po ostatnich modernizacjach sprz?tu jest jeszcze spory margines wydajno?ci. Zapraszamy do umieszczania kolejnych serwisów na naszym serwerze.

Skok na górę strony

» 25.03.2003 Zmiana procedury rejestracji domen
Od dnia 31 marca 2003 NASK b?dzie wymaga? by podawane we wniosku o rejestracji domeny serwery nazw by?y skonfigurowane do obs?ugi rejestrowanej nazwy domeny. Wymóg ten b?dzie obowiazywa? zarówno w przypadku rejestracji domeny bezpo?rednio w NASK, jak i za po?rednictwem podmiotów, które podpisa?y porozumienie z NASK.

Skok na górę strony

» 25.01.2003 Bezpieczniej!
Uruchomili?my logowanie do POK w oparciu o szyfrowany protokó? SSL. Dzi?ki temu bezpiecze?stwo wszelkich danych przesy?anych przez przegl?dark?, a w szczególno?ci danych osobowych jest zabezpieczone przed przechwyceniem przez osoby trzecie. Dodatkowo udost?pnili?my tak?e dost?p do poczty przez WWW w oparciu o SSL, co sprawia, ?e mo?na by? spokojnym o zawarto?? wiadomo?ci na drodze do serwera.

Skok na górę strony

» 28.12.2002 Autoryzacja SMTP
Aby zapobiec wysy?aniu poprzez nasz serwer poczty przez osoby trzecie wprowadzili?my autoryzacje wysy?ania poczty. Do 14.01.2003 trwa okres przej?ciowy. Po tym terminie w??czenie opcji autoryzacji SMTP w programie pocztowym b?dzie konieczne do wys?ania poczty. Najlepiej w??cz t? opcj? ju? teraz. Wszystkie licz?ce si? programy pocztowe obs?uguj? autoryzacj? SMTP. W Outlook Express zmiana polega jedynie na zaznaczeniu opcji: "Serwer wymaga uwierzytelnienia". Dodatkowo, ju? wkrótce planujemy udost?pni? szyfrowanie SSL.

Skok na górę strony

» 20.12.2002 PHP szybciej
Zainstalowali?my akcelerator dla PHP. Teraz wszystkie skrypty napisane w tym j?zyku uruchamiaj? si? do kilku razy szybciej. Wi?cej informacji http://php-accelerator.co.uk/

Skok na górę strony

» 28.10.2002 Inwazja odparta :)
Zabezpieczenia antywirusowe serwera Ultra.pl dzia?aj? bez zarzutu. Zatrzyma?y one w ostatnim czasie spor? liczb? zainfekowanych wiadomo?ci zawieraj?cych wirusa z rodziny Klez.Worm. Z my?l? o poszkodowanych przez tego gro?nego robaka publikujemy informacje jak go usun??.

Skok na górę strony

» 07.06.2002 Wizytówka dla ka?dego!
Jeszcze nie os?ab? entuzjazm po wprowadzeniu POK a ju? zwi?kszamy jego funkcjonalno??. Teraz po zarejestrowaniu ultra.Servera mozesz bezp?atnie ustawi? swoj? wizytówk? w oparciu o jeden z dost?pnych szablonów. Efekt? W?asna strona w 5 minut i to bez znajmo?ci HTMLa! A co wi?cej tre?? mozesz dowolnie modyfikowa? kiedy tylko chcesz po zalogowaniu si? do POK.

Skok na górę strony

» 13.05.2002 Panel Obs?ugi Konta ju? jest!
Zgodnie z przewidywaniami oddajemy do u?ytkowania Panel Obs?ugi Konta (w skrócie POK). Po zalogowaniu si? (po prawo, w górnej cze?ci ka?dej strony Ultra.pl) dost?pny jest zestaw narz?dzi administracyjnych s?u??cych m.in. do: zmiany has?a, dodawania dodatkowych adresów (aliasów) do istniej?cych kont e-mail, dodawania dodatkowych adresów (aliasów) do istniej?cych serwerów wirtualnych, zabezpieczania katalogów, tworzenia nowych serwerów wirtualnych ze wskazaniem na okre?lony podkatalog w obr?bie istniej?cego konta www. POK umozliwia równie? aktywowanie dodatkowych us?ug tj. baza MySQL, dodatkowe konto e-mail w grupie (np. dodatkowe konto w jednej domenie) czy rozszerzenie dostepnej pojemo?ci w pakietach po 10MB (osobno dla kont e-mail i www).

Skok na górę strony

» 05.05.2002 POK tu?, tu?...
Rozpocz?li?my ostateczne beta testy Panelu Obs?ugi Konta POK - co oznacza, ?e ju? nied?ugo zostanie oddany do u?ytkownia dla naszych klientów. To d?ugo oczekiwane narz?dzie umo?liwi ?atwe i samodzielne zarz?dzanie w?asnymi us?ugami, usprawni kontakt i rozliczenia. Przewidywany termin uruchomienia POK to 13.05.2002.

Skok na górę strony

» 05.04.2002 Antywirus
Wprowadzili?my zabezpieczenie antywirusowe wiadomo?ci pocztowych przechodz?cych przez nasz serwer. Zmniejszy to radykalanie ilo?? niebezpiecznych robaków otrzymywanych t? drog? przez naszych klientów. W przypadku zlokalizowania wirusa osoba wysy?aj?ca otrzymuje wiadomo?? o infekcji a adresat otrzymuje wiadomo?? ?e okre?lony nadawca próbowa? wys?a? do niego zawirusowan? wiadomo??. Nasz skaner antywirusowy dzia?a w oparciu o bardzo znany (i uznany) program MKS_Vir. Gwarantuje to ze nowo pojawiaj?ce si? wirusy zostan? szybko dodane do bazy czyli niedlugo po pojawieniu si? wykrywane i odrzucane przez nasz serwer.

Skok na górę strony

» 07.01.2002 Wiele nowego...
Rozpoczynamy nowy etap naszej dzia?alno?ci. Udost?pniamy narz?dzie do samodzielnej, automatycznej aktywacji us?ug. Jednocze?nie wprowadzamy 14-to dniowy okres próbny.

Skok na górę strony

» 12.12.2001 Promocja "Start Up"
Teraz nowe firmy (do 6 mies dzia?alno?ci) mog? zaistnie? w Internecie za po?owe ceny! szczegó?y...

Skok na górę strony

» 26.11.2001 Nowe logo 'Ultra'
Nowe logo 'Ultra' od dzi? towarzyszy? b?dzie naszym us?ugom, dokumentom i materia?om. Do?o?ymy stara? aby zawsze kojarzy?o si? z solidno?ci? naszych us?ug.

Skok na górę strony

» 21.10.2001 Statystyki odwiedzin
Aktualne statystyki odwiedzin po 21 pa?dziernika znajduj? sie w podkatalogu /_stats. Wcze?niejsze statystyki (ATRIX) w katalogu /stats.

Skok na górę strony

» 01.06.2001 Przej?cie hostingu ATRIX
Na mocy porozumienia z firm? ATRIX przej?li?my obowi?zki wobec dotychczasowych klientów tej firmy. Us?ugi b?d? ?wiadczone pod mark? Ultra. Warunki i atrakcyjno?? us?ug nie ulegn? zmianie.

Skok na górę strony

 

login
hasło


ultra.Server
to 
pakiet, w którym znajdziesz wszystko co potrzebne do zaistnienia firmy w Internecie.
Więcej informacji... 
Rejestruj...

Kolokacja już od 199zł!
specjalna oferta dla bardziej wymagających klientów. Skorzystaj!
Więcej informacji...

Zostań Partnerem!
zarabiaj pieniądze dzięki stałej współpracy partnerskiej z Ultra.pl!
Więcej informacji... 
Do Webmasterów... 

50% TANIEJ!
niedawno założyłeś firmę? Płać mniej!
promocja StartUp